قسمت جکوزی و استخر ساختمان پارتی

واکنش تعدادی از دختران و پسران پس از دیدن برادران خدمت گذار نیروی انتظامی

http://karajnegar1.mihanblog.com/page/6
عکس های لو رفته از اتاق خواب ها…

بعضی ها هم در جاهای مخفی پنهان شده بودند که برادران
نیروی انتظامی موفق به شناسایی آنها شدند


http://karajnegar1.mihanblog.com/page/6
استفاده از مدلهای مو دور از شان یک جوان ایرانی.
رقص های زننده تا نیمه های شب.

بعضی ها هم به علت مصرف مواد روان گردان
از حالت عادی خارج بودند
http://karajnegar1.mihanblog.com/page/6عکس تعدادی از میهمانها پس از دستگیری:

http://karajnegar1.mihanblog.com/page/6


بعضی ها هم احساس ندامت و پشیمانی داشتند

http://karajnegar1.mihanblog.com/page/6
عکس خلاف کاران و متهمان ردیف اول این پارتی